Fôrrytteravtale

Kontrakt mellom fôrrytter og hesteeier

Eier: ______________________________________, setter (hestens navn)_________________ på fôr ___________(antall ganger '

per uke) uke til (navn på fôrrytter + foresatt om fôrrytter er under 18 år) ______________________________________________

Kontaktopplysninger:

 

Fôrrytter forplikter seg til å trene og stelle hesten etter gjeldende stallregler og betaler xxx,- per ridedag. Betaling skjer uoppfordret til kontonummer xxxx.xx.xxxxx  innen 15. i hver mnd.

Fôrrytter forplikter seg til å ha minimum 1 ridetime på bane per måned med instruktør. Instruktør må ordnes på egenhånd, men hesteeier er behjelpelig til å opprette kontakt.

Ved sykdom eller annet som gjøre fôrrytter forhindret fra å komme, skal det gis beskjed til hesteeier så fort som mulig.

Skade på hest under trening belastes hesteeier. Dersom skade på hesten skyldes uaktsomhet/brudd på stallregler fra fôrrytter, dekker fôrrytter en egenandel på 1000,-

Skade på rytter, andre folk, andre dyr eller eiendom som skjer under trening eller i forbindelse med stell av hesten må dekkes av egen ansvarsforsikring holdt av fôrrytter/foresatte.

De to første månedene fra kontrakten er underskrevet ansees som prøvetid. Ved opphør av kontrakten gjelder 1 måned gjensidig oppsigelse. Dersom oppsigelsen gjelder brudd på stallreglene eller kontrakten, kan oppsigelse skje med umiddelbar virkning.

Jeg er kjent med innholdet i kontrakten og stallreglene og vet hva det innebærer av ansvar å være fôrrytter og vil ta dette ansvaret.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur fôrrytter (og foresatt dersom fôrrytter er under 18 år)

Jeg som hesteeier forplikter meg til å formidle instruksjon og gi fôrrytter nødvendig informasjon om stallregler og rutiner for å oppfylle kontrakten som er laget for å ivareta hestens, rytterens og eierens interesser.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur heste-eier