Kontrakt mellom fôrrytter og hesteeier

Eier: ______________________________________, setter (hestens navn)_________________ på fôr ___________(antall ganger '

per uke) uke til (navn på fôrrytter + foresatt om fôrrytter er under 18 år) ______________________________________________

Kontaktopplysninger:

 

Fôrrytter forplikter seg til å trene og stelle hesten etter gjeldende stallregler og betaler xxx,- per ridedag. Betaling skjer uoppfordret til kontonummer xxxx.xx.xxxxx  innen 15. i hver mnd.

Fôrrytter forplikter seg til å ha minimum 1 ridetime på bane per måned med instruktør. Instruktør må ordnes på egenhånd, men hesteeier er behjelpelig til å opprette kontakt.

Ved sykdom eller annet som gjøre fôrrytter forhindret fra å komme, skal det gis beskjed til hesteeier så fort som mulig.

Skade på hest under trening belastes hesteeier. Dersom skade på hesten skyldes uaktsomhet/brudd på stallregler fra fôrrytter, dekker fôrrytter en egenandel på 1000,-

Skade på rytter, andre folk, andre dyr eller eiendom som skjer under trening eller i forbindelse med stell av hesten må dekkes av egen ansvarsforsikring holdt av fôrrytter/foresatte.

De to første månedene fra kontrakten er underskrevet ansees som prøvetid. Ved opphør av kontrakten gjelder 1 måned gjensidig oppsigelse. Dersom oppsigelsen gjelder brudd på stallreglene eller kontrakten, kan oppsigelse skje med umiddelbar virkning.

Jeg er kjent med innholdet i kontrakten og stallreglene og vet hva det innebærer av ansvar å være fôrrytter og vil ta dette ansvaret.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur fôrrytter (og foresatt dersom fôrrytter er under 18 år)

Jeg som hesteeier forplikter meg til å formidle instruksjon og gi fôrrytter nødvendig informasjon om stallregler og rutiner for å oppfylle kontrakten som er laget for å ivareta hestens, rytterens og eierens interesser.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur heste-eier

Sjekkliste ved innkjøring av unghest

Sjekkliste ved innkjøring av unghest. Mye gjelder også voksne hester, så les og sjekk hvor hesten din er i utdanningen. Jeg har fått den av Jens Peder Nielsen, en mann det er verdt å lytte til når det gjelder dette (og mye annet :-)):

BEGYNN FRA BEGYNNELSEN

Før du kan begynne å tømmekjøre hesten, må du svare "ja" på følgende spørsmål:

1. Er hesten leietam?

2. Aksepterer hesten sele og bitt? Det vil si: har den stått med bitt tilstrekkelig lenge, så den ikke gaper eller tygger på bittet, og derfor er vanskelig å få til å konsentrere seg om det du vil?

3. Kan hesten gå i longe, eller rundpadokk med sele på, og stoppe på kommando?

HAR DU SVART JA PÅ ALLE TRE PUNKTER; ER DET PÅ TIDE Å GÅ TIL TØMMEKJØRING. Ha gjerne en medhjelper i starten, men hesten lærer ikke noe om den blir leid. Den må forstå at alle kommandoer må komme fra den som har tømmene. Husk at de fleste utflygere blir laget under tømmekjøring og ikke etter at hesten er spendt for. Før hesten settes i vogn eller slepe/løse drag må du svare ja på følgende spørsmål:

1. Er hesten styrbar? Dvs. lar den seg styre til begge sider, kun ved hjelp av tømmene?

2. Går hesten frem på verbal kommando, uten å få tegn med tømmer eller pisk?

3. Stopper hesten på kommando, og blir stående rolig for løse tømmer?

4. Kan hesten leies eller rygges inn i løst drag?

5. Aksepterer hesten trykk fra draget mot sidene?

HAR DU SVART JA PÅ ALLE FEM PUNKTER; OG ALT HAR GÅTT FOR SEG PÅ EN ROLIG OG BEHERSKET MÅTE, ER DET PÅ TIDE Å GÅ ET SKRITT TIL, NEMLIG Å SPENNE HESTEN FOR.

Her finnes det mange muligheter. Singel eller tospann. Noen liker løst drag, andre roadcart med høye drag. Eller eventuelt dekk med svingel og liner.

Er muligheten til stede, foretrekker jeg alltid tospann (sier J.P). Blir hesten kjørt med en rolig og rutinert hest ved siden de første 3-4 gangene lærer den veldig mye, og en del av rutinearbeidet med tømmekjøringen kan spares.

Kjører jeg med 1 hest, begynner jeg alltid med slep og lave drag. Lave drag er å foretrekke, da det er mindre risiko for at hesten blir hengende opp på draget om den slår over. Med lave drag går det som regel greit å vri hesten inn i draget igjen. Gå aldri bort til hesten for å løfte benet tilbake i draget om du er alene.

Slep har den fordelen blant annet, at hesten ikke kan rygge. En ukontrollert rygging med hest og vogn er ikke å anbefale.

Kjøring med løse drag kan gå bra, men jeg liker det ikke. Blir hesten redd det som er bak, vil jeg foretrekke å sitte på, med skrittlengde på 5,7 meter har du ikke mer å holde igjen med, og kan like gjerne slippe, i steden for å risikere liv og lemmer. Sitter du derimot på med hesten, har du et mye bedre utgangspunkt om det går galt.

J.P.

 

Og her er en lenke til en informativ og bra bok om innkjøring og kjøring av ridehest, utgitt i 1982: Kjøring med hest 

                    LEIEAVTALE

Undernevnte parter har i dag inngått følgende avtale vedrørende oppstalling av 1 hest på Sinnerud gård i Ski.

Utleiers navn og adresse:

Heidi J. Andersen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., 97185335, Sinnerud Gård, Sinnerudveien 32A, 1424 SKi

Leiers navn og adresse:

Hestens navn, kjønn, type (rase) og fødselsår:

Navn på foresatt, hvis leier er under 18 år:

1. Leien omfatter 1 boksplass i stallen, samt oppbevaringsplass for saltøy i felles salrom på Sinnerud Gård. Virksomhet eller bruk utover dette skal ikke skje uten avtale med eier. Det er ikke anledning til fremleie uten skriftlig enighet med eier.

2. Tidspunkt.

Leieforholdet tar til ___________. Leien begynner å løpe fra samme dato. Leieforholdet varer frem til oppsigelse. Denne avtalen opphører dersom en av partene forlanger det. For leieforholdet gjelder gjensidig oppsigelsestid 2 mnd. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved leieforholdets dato for opphør vedtar leier fraflytting uten forutgående varsel, hvis ikke ny kontrakt er skrevet.

En måned fra leieforholdet tar til, dvs. perioden fra __________ til ___________er å regne som prøvetid. I denne perioden gjelder ikke 2 mnd. oppsigelse.

3. Pris og innhold. Leien utgjør ved leieforholdets start kr <pris>,- inkl. mva per måned. Leien inkluderer:

 • Saltstein
 • Fôring. Fôring gjelder mandag – fredag. I helgene bytter oppstallørene på å fôre og sette ut og inn alle hestene. Det er fôring maks hver 4. helg.
 • Grovfôr
 • Fri bruk av ridebane
 • Ut og innsetting
 • Strøm, vann og flis/halm til daglig bruk inngår i leieprisen. Det skal ikke sløses unødvendig med hverken strøm, vann eller strø.
 • Fôrplanlegger med PC-Horse hvis ønskelig
 • Markkur vår og høst

Av/på med dekken inngår ikke i prisen, men kan tilbys mot tillegg i pris (800,-/mnd ved avtaleinngåelse).

Hensetting av hestehenger inngår ikke i avtalen.

Hensetting av annet utstyr kan bare skje etter avtale med utleier.

Vi blir enige om hestene skal ha fri tilgang (med nett) eller begrenset tilgang. Ved begrenset tilgang gjør eier klar fôret og utleier fôrer morgen og kveld.

Den som kommer først til stallen på ettermiddagen tildeler ettermiddagsfôr (til alle hestene som skal ha ettermiddagsfôr).

4. Hestene skal ha fri tilgang på rent vann. Leier sørger for vann i vanndunker ute når leier er her, men utleier vil sjekke og fylle på vann om nødvendig ved fôringer.

5. Rengjøring av hegn. Leier sørger selv for rengjøring av boks og hegn (rundt fôrhekk og leskjul) og vannkar.

6. Sykepaddock og sykeboks.

Det er tilgang til sykepaddock (gruset). Pris 800,- / mnd ved langvarig bruk ved avtaleinngåelse.

7. Daglig tilsyn.

Utleier skal, så langt som mulig, umiddelbart opplyse hesteeier dersom hesten viser tegn til mistrivsel og/eller helseproblemer eller annet som kan påvirke hestens sikkerhet på stallen. Ved akutt behov kan veterinær kontaktes på hesteeiers regning om det ikke er mulig å få tak i hesteeier.

8. Egenerklæring.

Leier skal sørge for at hesten skal være fulgt opp med vaksiner og ikke vise tegn til smittsom sykdom de siste 2 ukene før ankomst. Før hestene slippes inn i utegangen skal de enten være fri for innvollsorm (prøve) eller ha fått markkur.

9. Betaling og depositum.

Leien innbetales forskuddsvis hver mnd. til eiers konto nr. 9365.09.61380.

Leien skal innbetales uoppfordret og i god tid, slik at beløpet er mottatt på eiers konto den 15. i hver måned.

Leien kan indeksreguleres etter byggekostnadsindeks for bosteder pr. 01.01. hvert år. Indeksreguleringen skjer ved at indeksen for november legges til grunn for beregning av påfølgende års leie. Indeksberegningen starter ved oktober 2021. Første regulering kan tidligst skje 01.01.23.

Det betales depositum tilsvarende rn måneds leie. Depositumet betales før stall og salrom tas i bruk. Det beregnes ikke renter av innestående depositum. Depositum innbetales til konto nr. 9365.09.61380.

10. Øvrige ansvarsforhold.

Leier har besiktiget hegn og stallrom. Eier har ansvar for vanlig vedlikehold av hegn og anlegg, disse skal være vedlikeholdt og tilrettelagt for å unngå skader på hest og omgivelser.

Leier er forpliktet til å dekke skader som leier eller leiers hest påfører lokalene, både innvendig og utvendig, som ikke skyldes vanlig slitasje og elde, naturkatastrofe eller skader som dekkes av eiers forsikring. Eier kan under leieforholdet kreve slike skader reparert på leietakers regning. For skader og mangler som ikke er utbedret ved leieforholdets opphør, har eier rett til å kreve dette dekket av leietaker.

Hvis det på eiendommen inntreffer skader som krever reparasjon, er leier forpliktet til øyeblikkelig å varsle eier.

Eier er ikke ansvarlig for skade på leietakers eller andres eiendeler som oppbevares på Sinnerud.

Eier forplikter seg til å holde bygningene og eget innbo forsikret. Leier må selv besørge at egne eiendeler er forsikret. Eier er ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig overfor leier ved eventuelle tap.

Eier forplikter seg til at eventuelle installasjoner tilfredsstiller norske lover og forskrifter. Leier skal ikke sette inn installasjoner uten i samråd med eier.

11. Parkering. Leier har parkering på anvist plass, i bakken før alleen inn til gårdstunet.

12. Røyking. Det skal ikke røykes innendørs, verken i stall, der det oppbevares fôr eller i salrom. Sneiper skal legges i egen beholder på anvist plass.

13. Atkomst til gården går på privat vei. Det forutsettes derfor rolig (maks 20 km/t forbi boligene) og hensynsfull kjøring. Eier har ansvar for at fremkomsten til stallen brøytes for snø med traktor innen rimelig tid etter snøfall.

14. Fraflytting. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning.

Ved fraflytting skal leier levere boksen rengjort.  Dersom dette ikke er tilfredsstillende utført kan dette utføres på leietakers bekostning, verdsatt til 800,-

15. Mislighold. Gjør leier eller eier seg skyldig i mislighold av denne avtale, er leier og eier berettiget til etter eget valg å heve denne kontrakt med øyeblikkelig virkning. Leier forplikter seg da til å forlate stallen omgående.

Motkrav som ikke er fastsatt ved rettskraftig dom eller forlik kan leier ikke senere bringes til motregning.

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene

 Sted:_____________________                           Sted:_____________________

 

Dato:____________________                            Dato:____________________

Ekstra OBS nå i Koronaens tid:

 • Vask hender med såpe og lunkent vann før du fyller høynett eller tar i utstyr som også andre bruker.  
 • Vask hender med såpe og lunkent vann før og etter du bruker doen. 

Stallregler

I stallen skal det kun være hester, grimer og leietau, samt dekken som skal på morgenen etter, samt greip og kost.

Alt annet (brusflasker, plastikkposer, vinterdekken om sommeren og sommerdekken om vinteren, hodelag, pisker, reflekser, beinbeskyttere, bandasjer, jakker, sko, pussesaker, hovrensere, med mye mer) skal ligge på sin plass i salrommet/hjemme.

 1. Det skal stå en tom bøtte under kranen.
 2. Dørene skal være lukket inn til fôrrommene, slik at ikke hester kan komme seg inn der å forspise seg på kraftfôr.
 3. Vannslangen skal være hengt opp.
 4. Møkk og opphopning av flis foran stallinngangen og foran oppbindingsbommen skal kjøres ut på møkkahaugen. (Da blir det ikke så klinete og vi får igjen dørene når frosten kommer). Det skal ikke tømmes møkk rett bak stallen og til inngangen til innhegningen bak stallen. Møkka skal kjøres HELT UT på haugen.
 5. Flisrommet og stallen skal feies. Fei flis og eventuelt høy som ligger løst inn i en boks.
 6. Når hesten skos, feies hovspikk opp og kastes i søplekassa ved postkassa. Ikke kast det bak låven. Da blir det (dårlig) hundemat.

Salrommene

Det er viktig å holde det ryddig og i orden i salrommene, for å hindre mus og rotter å trives. Vi trives bedre selv også – uten mus og rotter – og når det er ryddig! 

I salrommene skal utstyr som brukes daglig og ukentlig ligge. Det er mange som har mye utstyr til hesten sin, men ting som ikke brukes jevnlig må dere oppbevare hjemme.

 1. Stallklær som ikke får plass i skapet ditt må du ta med hjem.
 2. Søppel kan legges i søppelkassen ved postkassen til Heidi. Er den full, må dere ta med søppelet hjem.
 3. Brusflasker: Ta med hjem
 4. Mat og fôr: MÅ oppbevares i tette beholdere – ikke i papirsekker, ikke løst og ikke på gulvet.

Hesten - før ridning

 • skal hesten pusses og høvene renses. Sjekk at broddene sitter fast. Hvis de er løse – fest dem eller tilkall hjelp.
 • Hesten skal bindes i boksen eller ute i oppbindingsbommen (ikke i stallgangen)
 • hesten skal visiteres, det vil si se etter sår og hevelser på hode, hals, kropp og bein. Hvis hesten har sår eller hevelser kontakt eier før ridning
 • bruk riktig hodelag og sal og påse at seletøyet sitter som det skal før oppsitting.
 • Klipp ALDRI man, pannelugg eller hale på hesten. Er noe galt så kontakt hesteeier.

Under ridning

 • Ved fôrrytteravtale er det kun fôrrytter som kan ri. Det er ikke tillatt å la andre ri hesten, uten tillatelse fra hesteeier (tillatelse gis fra gang til gang. Ikke generelt. Det er altså slik at hvis hesteeier har sagt at en du har med kan ri, så gjelder det den dagen, og ikke alle andre dager eller andre du har med)
 • Opptre høflig og hensynsfullt. Hils på forbipasserende.
 • Opp mot og gjennom alle (gårds)tun skal det ris i SKRITT. Hvis du ikke har kontroll på hesten, så gå av og lei hesten gjennom tun.
 • Ri forsvarlig og husk reflekser og lys på deg selv og hesten. Reflekser holdes av fôrrytter.
 • Sprangridning / hoppe hinder må bare skje etter avtale med hesteeier og med instruktør til stede.

Hesten etter ridning

 • Ta av sal og hodelag og visiter hesten (hode, hals, kropp, bein) og undersøk om hesten har fått skader eller sår. Meld i tilfelle fra til hesteeier
 • Hvis hesten er våt og det er mindre enn 5 varmegrader – legg på dekken før du setter hesten ut i havnehagen igjen. Hvis du setter hesten inn skal den normalt ikke stå med dekken.
 • Boksen og innhegning skal rengjøres og vannkaret sjekkes (og rengjøres ved behov).

 

                    LEIEAVTALE - utegang

Undernevnte parter har i dag inngått følgende avtale vedrørende hest på utegang av <antall hester> på Sinnerud gård i Ski.

Utleiers navn og adresse:

Heidi J. Andersen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., 97185335, Sinnerud Gård, Sinnerudveien 32A, 1424 SKi

Leiers navn og adresse:

Hestens navn, kjønn, type (rase) og fødselsår:

Navn på foresatt, hvis leier er under 18 år:

1. Leien omfatter utegang-plass, samt oppbevaringsplass for saltøy i felles salrom på Sinnerud Gård. Hegnen leies ut til en hest. Virksomhet eller bruk utover dette skal ikke skje uten avtale med eier. Det er ikke anledning til fremleie uten skriftlig enighet med eier.

2. Tidspunkt.

Leieforholdet tar til <dato>. Leien begynner å løpe fra samme dato. Leieforholdet varer frem til oppsigelse. Denne avtalen opphører dersom en av partene forlanger det. For leieforholdet gjelder gjensidig oppsigelsestid 2 mnd. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved leieforholdets dato for opphør vedtar leier fraflytting uten forutgående varsel, hvis ikke ny kontrakt er skrevet.

En måned fra leieforholdet tar til, dvs. perioden fra <dato> til <dato> er å regne som prøvetid. I denne perioden gjelder ikke 2 mnd. oppsigelse.

3. Pris og innhold. Leien utgjør ved leieforholdets start kr  inkl. mva per måned. Leien inkluderer:

 • Saltstein
 • Fôring med grôvfor (tildeling av kraftfôr sørger eier selv for). Fôring gjelder mandag – fredag. I helgene bytter oppstallørene på å fôre og sette ut og inn alle hestene.
 • Grovfôr
 • Fri bruk av ridebane
 • Halm/ strø i leskur
 • Daglig tilsyn
 • Strøm, vann og flis/halm til daglig bruk inngår i leieprisen. Det skal ikke sløses unødvendig med hverken strøm, vann eller strø.
 • Markkur vår og høst

Av/på med dekken inngår ikke i prisen, men kan tilbys mot tillegg i pris.

Hensetting av hestehenger inngår ikke i avtalen.

Hensetting av annet utstyr kan bare skje etter avtale med utleier.

Vi blir enige om hestene skal ha fri tilgang (med nett) eller begrenset tilgang. Normalen for utegang er fri tilgang. Ved begrenset tilgang gjør eier klar fôret og utleier fôrer morgen og kveld. Den som kommer først til stallen på ettermiddagen tildeler ettermiddagsfôr (til alle hester/hegner som skal ha ettermiddagsfôr).

4. Hestene skal ha fri tilgang på rent vann. Utleier sørger for vann. Leier sjekker at vannet er rent og sørger for rengjøring av drikkekar.

5. Rengjøring av hegn. Leier sørger selv for rengjøring av hegn (rundt fôrhekk og leskjul).

6. Sykepaddock og sykeboks.

Det er tilgang til sykepaddock (gruset). Pris 800,- / mnd ved langvarig bruk ved avtaleinngåelse.

Tilgang til boks inne kan ikke påregnes, uten ved sykdom og bokshvile pålagt av veterinær. Det betales et tillegg for boksplass ved langvarig bokshvile (1500,- /mnd. inkl. mva ved avtaleinngåelse)

7. Daglig tilsyn.

Utleier skal, så langt som mulig, umiddelbart opplyse hesteeier dersom hesten viser tegn til mistrivsel og/eller helseproblemer eller annet som kan påvirke hestens sikkerhet. Ved akutt behov kan veterinær kontaktes på hesteeiers regning om det ikke er mulig å få tak i hesteeier.

8. Egenerklæring.

Leier skal sørge for at hesten skal være fulgt opp med vaksiner og ikke vise tegn til smittsom sykdom de siste 2 ukene før ankomst. Før hestene slippes inn i utegangen skal de enten være fri for innvollsorm (prøve) eller ha fått markkur.

9. Betaling og depositum.

Leien innbetales forskuddsvis hver mnd. til eiers konto nr. 9365.09.61380.

Leien skal innbetales uoppfordret og i god tid, slik at beløpet er mottatt på eiers konto den 15. i hver måned.

Leien kan indeksreguleres etter byggjekostnadsindeks for bustader pr. 01.01. hvert år. Indeksreguleringen skjer ved at indeksen for november legges til grunn for beregning av påfølgende års leie. Indeksberegningen starter ved oktober 2021. Første regulering kan tidligst skje 01.01.2023.

Det betales depositum tilsvarende en månedsleie. Depositumet betales før hegnen/salrom tas i bruk. Det beregnes ikke renter av innestående depositum. Depositum innbetales til konto nr. 9365.09.61380. Avtalen er ikke gyldig før depositumet er betalt.

10. Øvrige ansvarsforhold.

Leier har besiktiget hegn og stallrom. Eier har ansvar for vanlig vedlikehold av hegn og anlegg, disse skal være vedlikeholdt og tilrettelagt for å unngå skader på hest og omgivelser.

Leier er forpliktet til å dekke skader som leier eller leiers hest påfører lokalene, både innvendig og utvendig, som ikke skyldes vanlig slitasje og elde, naturkatastrofe eller skader som dekkes av eiers forsikring. Eier kan under leieforholdet kreve slike skader reparert på leietakers regning. For skader og mangler som ikke er utbedret ved leieforholdets opphør, har eier rett til å kreve dette dekket av leietaker.

Hvis det på eiendommen inntreffer skader som krever reparasjon, er leier forpliktet til øyeblikkelig å varsle eier.

Eier er ikke ansvarlig for skade på leietakers eller andres eiendeler som oppbevares på Sinnerud gård.

Eier forplikter seg til å holde bygningene og eget innbo forsikret. Leier må selv besørge at egne eiendeler er forsikret. Eier er ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig overfor leier ved eventuelle tap.

Eier forplikter seg til at eventuelle installasjoner tilfredsstiller norske lover og forskrifter. Leier skal ikke sette inn installasjoner uten i samråd med eier.

11. Parkering. Parkering skal skje på parkeringsplass vis a vis ridebanen.

12. Røyking. Det skal ikke røykes innendørs, verken i stall, der det oppbevares fôr eller i salrom. Sneiper skal legges i egen beholder på anvist plass.

13. Atkomst til gården går på privat vei. Det forutsettes derfor rolig (maks 20 km/t forbi boligene) og hensynsfull kjøring. Eier har ansvar for at fremkomsten til stallen brøytes for snø med traktor innen rimelig tid etter snøfall.

14. Fraflytting. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning.

15. Mislighold. Gjør leier eller eier seg skyldig i mislighold av denne avtale, er leier og eier berettiget til etter eget valg å heve denne kontrakt med øyeblikkelig virkning. Leier forplikter seg da til å forlate stallen omgående.

Motkrav som ikke er fastsatt ved rettskraftig dom eller forlik kan leier ikke senere bringes til motregning.

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene

 Sted:_____________________                           Sted:_____________________

 

Dato:____________________                            Dato:____________________

Underkategorier